HORNBACH sätter standarden

Vårt företag präglas av en lång tradition samtidigt som vi utmärker oss genom innovativa och modiga åtgärder. Allt vi gör syftar till att uppfylla våra kunders önskemål och helst överträffa deras förväntningar.
Som chef är det vår uppgift att stötta företaget och medarbetarna i detta arbete. En effektiv ledning samt resultatorienterade och motiverade medarbetare är viktiga beståndsdelar för att säkerställa företagets framgångar på lång sikt.
Följande ledarskapsriktlinjer definierar vår syn på ledarskap och fastställer vad överordnade och medarbetare kan förvänta sig av sina chefer. De ska ge förvissning om att ledningen alltid utgår från samma principer.

Vi agerar affärsmässigt och ansvarsfullt

Som handels- och tjänsteföretag har vi en långsiktig och tillitsfull relation med våra kunder som präglas av ärlighet och rättvisa. Vi uppfyller ständigt kundernas olika önskemål. Vi tänker alltid ett steg längre och erbjuder en komplett lösning för varje projekt.

Vi värnar om ett respektfullt samarbete

Både inom företaget och utåt säkerställer vi ett konstruktivt och uppskattande samarbete. Samarbetet präglas av rättvisa och respekt – framför allt i umgänget med våra kunder, medarbetare och andra chefer.

Vi är redo för förändringar

Vi vill hela tiden bli bättre och tar oss därför an saker för att förbättra dem. En förutsättning för detta är en ständig förändringsvilja. Vi måste vara öppna för nya vägar och skapa en miljö som välkomnar förändring.

Vi fastställer tillsammans uppnåbara mål

För att nå långsiktig affärsframgångmåste vi sätta upp mål. Dessa målsättningar anger riktningen för oss och våra medarbetare och gör det möjligt att omsätta vår företagsstrategi på ett konsekvent sätt.

Vi kommunicerar tydligt och målinriktat

Kommunikation är A och O för en effektiv ledning. Det är enbart genom kontinuerligt utbyte av information som vi kan få med våra medarbetare i vår strävan och motivera dem till att nå uppsatta mål.

Vi fattar varaktiga beslut

Det är nödvändigt att ta beslut för att nå målen. De gör det möjligt att prioritera och utifrån detta fastställa nödvändiga aktiviteter för medarbetare.

Vi delegerar ansvar

Som ledare kan vi inte ensamma nå våra mål. Ledarskap innebär också att målinriktat och effektivt engagera medarbetare och använda befintliga resurser. Varje individ i laget förväntas bidra till måluppfyllelsen med sin energi och framåtanda.

Vi skapar förutsättningar för motivation

Vi stöttar våra medarbetare, deras initiativförmåga, deras identifiering med HORNBACH och deras entusiasm för arbetet – detta utgör grunden för individuella och gemensamma framgångar.

Vi stödjer målmedvetet våra medarbetares personliga utveckling

Som ledare ansvarar vi för våra medarbetares kompetens och utveckling. Som förebilder föregår vi med gott exempel. Vi investerar i kompetensutveckling för att tillgodose företagets framtida krav.

Vi utför regelbundna och lämpliga kontroller

Kontroll är inget självändamål. Kontroll syftar till att säkerställa att vi når våra mål.